Vés al contingut

Vull ser soci/a de l’AFA Icària

Gestionar la meva Area de Soci

Dades, rebuts d'activitat, resum de comandes,detall de comandes contractades... Etc al teu abast per quan ho necessitis.

0
Som moltes families !

Contractar Activitas i Seveis

Activitats Extraescolars música, idiomes,teatre, fotografìa... Etc, viatges i servei de menjador a un clic , tu decideixes.

Socialització de llibres

Estalvi per els pares del 55% del preu dels llibres lligat al compromis de torna-hos en condicions de utilització posterior.

Accedir a Informacio Reservada

Informació del Consell Escolar , Assemblees, Actes, comunicats rellevants, enquestes valoratives d'activitats...

Estatuts i Soci

Capítol II. Socis i sòcies ( ESTATUTS  Afa-Icària)

 Article 4

Poden ser socis o sòcies de l’associació de famílies o els representants legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l’article 6è d’aquests estatuts.

L’admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare d’un o més alumnes del centre.

 

Article 5

Són drets dels socis i sòcies:

 1. a) Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit o verbalment a la Junta Directiva o als delegats o delegades de curs, que els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.
 2. b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
 3. c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
 4. d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
 5. e) Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels socis i sòcies:

 1. a) Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
 2. b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’entitat.

 

 

Article 6

Les persones associades poden ser donades de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

 1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president o a la presidenta.
 2. Pèrdua de la condició de pare o mare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
 3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
 4. Ús de l’associació o de la condició d’associat amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l’entitat.

Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l’obertura d’un expedient en què s’ha de donar audiència al soci o sòcia que n’és objecte.

L’acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El soci o sòcia hi pot recórrer davant l’Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà que n’ha rebut la notificació.